Privacy verklaring

Uw privacy is voor stichting Nawien van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij verzamelen en wat we met deze verzamelde informatie doen. Wij houden ons in elk
geval aan de privacywet of Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden.
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming te verlenen om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • uw recht te respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u donateur wordt, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen ook op andere manieren door ons worden verzameld. Als u bijvoorbeeld bij een bijeenkomst van stichting Nawien of een andere gelegenheid waaraan stichting heeft deelgenomen en heeft u uw gegevens bij ons achterlaten. Verder is het mogelijk dat u ons per post, e-mail of telefonisch met vragen en/of klachten benadert. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Gegevens die wij verzamelen:

 • naam en voorna(a)m(en)
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • frequentie van donatie
 • bedrag van donatie
 • de betaal methode
 • IBAN-nummer

De bovengenoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren of u op de hoogte te houden van de activiteiten/projecten van de stichting doormiddel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven, e-mail en/of post.
 • om u gepersonaliseerde e-mail, nieuwsbrieven en andere documenten met betrekking tot de activiteiten van de stichting Nawien te kunnen sturen.
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan activiteiten.
 • om uw vragen/klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch te beantwoorden.
 • wij willen inzicht hebben in het aantal donateurs, op welke manier er gedoneerd wordt en hoeveel er wordt gedoneerd.

Stichting Nawien verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die verstrekt worden door de donateur/ vrijwilligers of geïnteresseerden bij het doneren aan stichting of ze contact opnemen met de stichting. Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van onze administratie is noodzakelijk om donaties te mogen ontvangen en de donateurs over de activiteiten binnen de stichting en de uitgevoerde projecten op de hoogte te stellen. Zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij de donateurs niet over de ontwikkelingen binnen de stichting op de hoogte stellen.

Nieuwsbrief
Wij sturen per e-mail onze nieuwsbrief naar u toe om u zo volledig mogelijk te informeren over onze activiteiten. Indien u wenst geen nieuwebrief te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.

Beveiliging persoonsgegevens
Stichting Nawien hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens. Bovendien zijn wij op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw persoonsgegevens. Om die reden hebben wij –onder meer en waar passend –de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens:

 • Alle actieve medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor actieve medewerkers binnen de stichting.
 • Wij hanteren een goed wachtwoordenbeleid en autorisatie.
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Controle op toegekende bevoegdheden.

Bewaartermijnen
Indien uw gegevens bij ons zijn opgeslagen en er is geen actieve relatie meer tussen u en Stichting
Nawien dan zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is of wettelijk vereist. Als er geen actieve relatie meer is en alle zaken zijn afgewikkeld worden uw gegevens uiterlijk zeven jaar bewaard. Als u een verzoek heeft gedaan om uw gegevens eerder te laten verwijderen en er zijn geen wettelijke of andere verplichtingen om uw gegevens te bewaren, zullen uw gegevens op uw verzoek eerder verwijderd worden.

Verstrekking aan derden
Stichting Nawien zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Stichting Nawien geeft persoonsgegevens niet door aan landen of bedrijven buiten de Europese Unie.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze gegevens te allen tijde laten wijzigen of verwijderen. U kunt per e-mail of telefonisch met ons contact opnemen. Onze gegevens treft u op onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.