بنیاد ناوین

خوش آمدی

 

بنیاد نوین
کشور عزیز ما افغانستان حدود نیم قرن درآتش جنگ خانمان سوز تمام دار وندارخود را از دست داده است. جنگ طولانی و پیامدهای آن مانند فقر،تخریب زیر ساخت ها، فرار وکشتار مغز ها، بی عدالتی، رشوت ستانی، فساد در ابعاد مختلف آن مانند غصب زمین های زراعتی، چوروچپاول اموال مردم، تبعض قومی، تبعیض لسانی، تبعیض مذهبی، مردم شریف ما را در تنگنایی زندگی وصد ها مشکل دیگر اسیر نموده است. ویرانی ها با تاسف به حدی جانکاه و تباه کننده است که به گفته روان شاد رازق فانی ” که غزال چوچه اش را به پلنگ می فروشد” جنگ های مستمربا امراض تباه کن، بیروکراسی، خشک سالی، تولید وتورید مواد مخدر، امراض روانی و مهاجرت مغزها دست به هم داده فرزانه ترین انسان ها را در مانده ساخته و متاسفانه جامعه را هر چه بیشتر به پرتگاه سقوط سوق داده است.
همان گونه که در فوق تذکر رفت، یکی از تبعات این جنگ و نا به هنجارهای اجتماعی مهاجرت جمعی بزرگ از شهروندان به کشورهای دور و نزدیک افغانستان است؛ اما خوشبختانه افغان های انسان دوست و مصمم به خدمت گزاری به هم وطنان، با وجود همه مشکلات، غافل از درد های مردم خویش نبوده، در هر وضعتی مردم مظلوم خود را همکاری و همیاری کرده اند. از کمترین امکانات شان، مردم زجر کشیده خویش را بی بهره نگذاشته اند . از آن جمله، جمعی از مهاجران با احساس افغان مقیم کشور هالند با وجود درد های بی شمار تصمیم گرفتند تا احساسات انسانی خود را نسبت به هم وطنان غم زده خویش تبارز داده، کمک های بشر دوستانه خود را درزمینه های مختلف اقتصادی-اجتماعی داشته باشند .
ما مهاجران افغانستان مقیم در کشور هالند در سال ۲۰۱۶ بنیاد کمک های خیریه ای را تحت عنوان بنیاد نوین تاسیس نمودیم. این بنیاد از آوان تاسیس تا به امروز به کمک و همت والای افغان های مقیم کشور هالند با تکیه بر شعارای که دستت می رسد دستی بگیر هم وطنان خود را در زمینه های گوناگون مورد نوازش قرارداده ایم.
بنیاد نوین مبرا از هرنوع مسایل سیاسی و تبعیض ملیتی و لسانی بوده، اهدافش صرف کمک به هم وطنان بی بضاعت افعانستان می باشد. برنامه واساسنامه این بنیاد بدور از تعلقات اتنیکی و تباری است و هیچ نوع نفع شخصی و گروهی در آن جا ندارد.
اعضای این بنیاد به تمام کمک کننده گان و کمک شونده گان خود را جوابگو دانسته و با در نظر داشت اصل شفافیت و حساب دهی مسوولیت های خویش را به پیش می برند. برای آن که حس انسان دوستی جمعی خدشه دار نه شود، اجراات در بنیاد برمبنای خردجمعی و تصامیم شورایی گرفته می شود. روی این اصل از تمام انسان های با احساس و بادرک تمنا می رود که در غم مردم خویش خود را سهیم بدانند.

بنیاد نوین در افغانستان
بنیاد نوین از سال 2016 به این طرف پروژه های را در افغانستان مخصوصا در ولایت کابل ولسوالی بگرامی قریه دامنه کمری آغاز نموده است. از آن جمله پروژه های تعلیم و تربیه، کورس های آموزش خیاطی برای خانم های روستایی، در بخش صحت، مسکن، و ایجاد زمینه ها برای اشتغال جوانان می باشد. همچنان بنیاد نوین در نظر دارد که در ولایت ها و ولسوالی های مختلف پروژه های دیگری را نیزآغاز نماید.
آرزو مندیم همه باعزم راسخ برای بهتر شدن اوضاع افغانستان گام های مشترک برداریم. اتحاد و یکپارچگی
شرط اصلی ایجاد یک جامعه نوین است .
هر فرد افغان می تواند که برای بهبود برنامه های این بنیاد دیدگاه ها و کمک ها ی اقتصادی خویش را برای مردم افغانستان با بنیاد شریک بسازند. تا بتوانیم در آینده یک افغانستان با ثبات و بدور از فقر و فلاکت داشته باشیم .

 

پاینده باد دستگیری مردم بی بضاعت و ناتوان!
زنده باد مردم شریف افغانستان!
سرفرازی ما در اتحاد ما است!

Projecten & evenementen

Op de hoogte blijven van wat wij doen? Bekijk de projecten en evenementen.

Project

Winterhulp 2023

Net als in voorgaande jaren hebben we opnieuw een winterproject gerealiseerd voor het seizoen 2023/2024. Dit keer hebben we 195 kinderen die op straat werken

Lees verder »
Project

Aardbeving in Herat

In oktober 2023 hebben zich in de provincie Herat, Afghanistan, binnen een korte periode drieaardbevingen voorgedaan. Hierbij zijn tientallen mensen omgekomen, en duizenden mensen zijndakloos

Lees verder »
Benefietconcert foto
Evenement

Benefietconcert 2022

Op 15 december 2022 vond ons allereerste evenement plaats na de coronaperiode: een bijzonder benefietconcert in het CREA culturele centrum in Amsterdam. Na een periode

Lees verder »